From Hilbert to Bourbaki

TitleFrom Hilbert to Bourbaki
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2015
AuthorsKahle R
EditorSaraiva L
Book TitleActas/Anais do 7. Encontro Luso-Brasileiro de História da Matemática